Visie en missie

Onder het motto "niet apart, maar samen", stelt OBS Brunwerd zich open voor alle kinderen uit onze samenleving. Ons openbaar onderwijs vraagt van kinderen verdraagzaamheid en eerbied voor de opvattingen van anderen.
 
We werken vanuit een aantal centrale uitgangspunten. Deze kunnen beschouwd worden als visie en leidraad voor ons onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, kwaliteitszorg en communicatie.
 
Onze centrale uitgangspunten zijn:
 
  • We vinden het belangrijk dat onze kinderen zich thuis voelen, en daarom streven we ernaar om hen een veilige en geborgen omgeving aan te bieden.
  • We streven ernaar om elke leerling het maximaal haalbare resultaat te laten behalen.
  • We stimuleren zoveel mogelijk de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van onze kinderen.
  • We kiezen ervoor om leerlingen zoveel mogelijk qua leeftijdsgroep bij elkaar te plaatsen en te zorgen voor voldoende differentiatiemogelijkheden binnen de groep; dat betekent dat we in onze lessen rekening houden met de mogelijkheden van de individuele leerling en onze instructie daarop aanpassen en dat we waar nodig extra begeleiding geven.
  • De leerkrachten werken veel samen en er is frequent overleg om te zorgen voor een goede doorgaande lijn in de school.
  • We volgen onze leerlingen nauwlettend in hun ontwikkeling en sluiten daarbij zoveel mogelijk aan door extra hulp voor zwakke leerlingen en/of extra aandacht voor snelle leerlingen en door het aanbieden van aangepaste leerlijnen indien dit noodzakelijk is.
  • We zijn op onze school ondersteunend bezig bij de opvoeding van de kinderen en bij het bijbrengen van normen en waarden.
  • We hanteren duidelijke regels en afspraken en we spreken elkaar daar op aan.
  • We schenken ruime aandacht aan het omgaan met elkaar, het hanteren van conflicten, het adequaat oplossen van ruzies en het delen van vreugde en  verdriet van de kinderen.
  • We willen dat onze leerlingen positief denken over zichzelf en anderen en om ze mede hierdoor een goede basis te bieden voor de overstap naar het voortgezet onderwijs en een  plaats in onze maatschappij.
 
Het team van Brunwerd gaat regelmatig na of bovengenoemde consequenties in haar handelen tot uiting komt. Vanuit onze visie willen wij staan voor realisatie van de kerndoelen van het basisonderwijs.
 
Onze missie:
Samen leven, samen delen, samen werken, samen spelen = samen leren